General Terms And Conditions


Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte

boyswithbeards stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. boyswithbeards bepaalt deze uren in alle redelijkheid.

Muziek
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tevens kan worden overeengekomen om rechtenvrije (kostenloze) muziek te gebruiken bij de productie.

Voice-over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen niet onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen in de offerte meegenomen.

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van boyswithbeards In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt boyswithbeards de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, boyswithbeards. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met boyswithbeards.

Betalingscondities
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Wanneer na de betalingstermijn van 30 dagen niet is betaald wordt er 15% incassokosten van het openstaande bedrag in rekening gebracht met een minimum van 40 euro.

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Levering
De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat boyswithbeards hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

boyswithbeards en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij boyswithbeards bij het sluiten van de order aan de klant de vastgestelde condities heeft medegedeeld. boyswithbeards behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan boyswithbeards de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien boyswithbeards gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de order,vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan boyswithbeards ter beschikking heeft gesteld.

Indien boyswithbeards een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 5 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant boyswithbeards schriftelijk in gebreke te stellen.